aVineas Coaching en training

7-Daagse, opleiding werken met hypnotische technieken voor werkers in het sociaal agogisch domein

Hypnose is een oeroude techniek binnen de psychologie en psychiatrie. In Nederland is hypnose bekend als een 'alternatieve behandelwijze', maar Freud en Breuer waren gerenommeerde psychiaters die niet schroomden gebruik te maken van hypnotische technieken. Vandaag de dag wordt wereldwijd wetenschappelijkonderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose. Bewezen effectief is hypnose bij prikkelbare darm syndroom en conversie. In de therapiepraktijk worden goede resultaten geboekt bij angst- en stemmingsstoornissen, trauma  en stress-klachten als overspannenheid en burn-out.

 

In verschillende hedendaagse behandelstrategieen zijn hypnotische technieken te onderscheiden, zonder dat ze zo genoemd worden. Tijdens deze opleiding staan we daar kort bij stil. Ook misvattingen over hypnose en de verschillen tussen hypnotische technieken in de behandelsetting en die in het theater komen aan de orde.

De opleiding is opgebouwd langs de verschillende fasen in een behandelsessie waarin hypnose wordt gebruikt. Zo wordt de cursist al lerend en ervarend meegenomen in het hele proces.We maken gebruik van oude en nieuwe literatuur. Maar de nadruk zal komen te liggen op het praktische gebruik: oefenen! Op elkaar, met elkaar, in demonstraties en met zelf-hypnose. Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van casuistiek.

 

De cursus wordt afgesloten met een reflectie verslag op een hypnose-sessie met een client en deze sessie wordt op video ingeleverd.

Voor BIG geregistreerden wordt er een 4 daagse cursus gegeven door de NVvH

 

Omvang cursus:
De cursus omvat 7 bijeenkomsten van 6 uur (exclusief pauze).
Per cursusdag 3 uur voorbereiding door de cursist i.v.m. te lezen literatuur en/of kijken aangeleverde 'flip-the-classroom' colleges en het oefenen met zelfhypnose.
Daarnaast tussen de bijeenkomsten 3-4 en 5-6 tenminste 1x samenkomen met de oefengroep (2x in totaal) waarin technieken worden geoefend, ervaringen gedeeld en zelf gevonden literatuur wordt besproken. Hiervan wordt een referaat gemaakt van 10 minuten die met de hele groep wordt gedeeld op de cursusdag.

 

Urenverdeling per bijeenkomst:
6 uur klassikaal onderwijs
3 uur voorbereiding
3 uur samenkomen met oefengroep (2x)

Totaal: 69 uur

 

Data 2017:

07-09-2017
14-09-2017
21-09-2017
oefengroep, zelf in te plannen
19-10-2017
26-10-2017
oefengroep, zelf in te plannen
23-11-2017
30-11-2017


Tijden: 09.30 uur tot 17.00 uur (inclusief 60 minuten lunchpauze).

Lunch: De lunch wordt verzorgd door de organisatie.

Plaats:
A Solution,
Newtonlaan 51, 3584 BP UTRECHT

 

Docent:
mw. drs. H.C.G. (Dienie) van Wijngaarden, GZ-psycholoog, hypnotherapeut, docent
co-docent bij meer dan 12 deelnemers: mw. J.E. Stolze, psychosociaal therapeut, maatschappelijk werker, POH-GGZ, CGtherapeutisch medewerker, hypnotherapeut

 

Beoordeling:
Men heeft de cursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Toetsing:
Aanwezigheid, actieve participatie bij opdrachten.
Per cursus dag een korte toets ter reactivatie van de stof (afwisselend multiple choice, open vragen, casustoets)
Eindopdracht: inleveren van een filmpje met daarin de demonstratie van een volledige behandelsessie met hypnose.


Doelgroep:
Psychosociaal werkers en therapeuten
Maatschappelijk werkers
POH-GGZ

Voorwaarde voor deelname:
HBO-WO of gelijkwaardig met psychosociale basiskennis, ruime ervaring met begeleiden van psychosociale trajecten.

 

ACHTERGROND VAN DEZE OPLEIDING
Kennismaking met het gebruik van hypnotische technieken. Nieuwe inzichten en technieken kunnen worden ingezet naast de eigen, al bestaande, werkwijzen. In deze opleiding staat de houding van de therapeut centraal.
Tijdens de cursus dagen is er aandacht voor theorie en zeer ruime aandacht voor praktijk. Het toepassen van hypnotische technieken is bij uitstek een vaardigheid, dus wees er alert op dat er veel geoefend gaat worden tijden de cursusdagen.
De opleiding is opgebouwd langs de verschillende fases van een hypnosesessie en zo wordt de toekomstig hypnotherapeut al lerend en ervarend meegenomen in het proces. Er zal aandacht zijn voor (contra)indicatie en opzetten van een behandelsessie, alsmede voor de voetangels en klemmen die men zoal kan tegenkomen.
Uiteraard worden ook de fabels, vooroordelen en feiten rondom hypnose benoemd, zodat de cursist een goed beeld krijgt van het veld en de dynamiek die het gebruik vsn hypnose gaat brengen.

 

DOELSTELLINGEN VAN DEZE OPLEIDING
De opleiding beoogt de cursist bekendheid te geven met het gebruik van hypnose als aanvulling op bijvoorbeeld CGT en andere behandelstrategieen.
Bespreken van vooroordelen en misvattingen rondom hypnose
De focus ligt voornamelijk op de houding van de therapeut horende bij de verschillende werkwijzen.
Na 7 dagen is de cursist in staat een behandelsessie met hypnose op te zetten en uit te voeren.

 

OPZET VAN DE OPLEIDING
De opleiding is een technische oefencursus. In de cursus zal gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden., aangevuld met literatuur en 'flip-the-classroom' colleges die thuis bekeken dienen te worden. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken waarna de deelnemers in kleine groepen zelf kunnen oefenen met de gepresenteerde interventies.
Reken op een behoorlijke voorbereidingstijd voor elke cursusdag, van tenminste 3 uur. Met daarnaast de tijd die besteed moet worden aan de oefengroepen en de eindopdracht.

 

VERWACHTINGEN T.A.V. CURSISTEN
Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de technieken ondergaat en degene, die de technieken induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:
De begeleidende literatuur wordt thuis gelezen; aan het begin van elke opleidingsdag wordt hierop teruggekomen.
De cursisten maken elk een reflectie verslag van een eigen casus, dat tezamen met de bijbehorende audio- of videotape door de opleider wordt beoordeeld.

 

LITERATUUR
Samengestelde reader met recente artikelen over de toepassing hypnose in de therapie-setting.
Naar een geschikt boek wordt nog gezocht.

Geschikte literatuur: Micheal D. Yapko, Essentials of hypnosis;
Jos Olgers, Handboek hypnotherapie;
Barbeloo Uijttenboogardt, Moderne hypnotherapie

 

kosten: €1795,= vrijgesteld van BTW

2-daagse introductie gevolgd bij aVineas betekent korting op de 7-daagse.

Kosten: €1545,= vrijgesteld van BTW

 

Afbeeldingsresultaat voor aanmelden