aVineas Coaching en training

Algemene voorwaarden voor cursussen, workshops en opleidingen aVineas CT


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen aVineas CT en een ‘Opdrachtgever’, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

aVineas CT verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van aVineas CT, waarvoor men zich individueel bij aVineas CT kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van aVineas CT voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

Mondelinge mededelingen van medewerkers van aVineas CT zijn niet bindend, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van aVineas CT schriftelijk aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

De door aVineas CT opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door de aVineas CT verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open individuele inschrijving

Voor maatwerk en incompany opdrachten
Alle offertes en aanbiedingen van aVineas CT zijn twee maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. aVineas CT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is aVineas CT daaraan niet gebonden. aVineas CT zal in dat geval, indien de Opdrachtgever dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. 
Een samengestelde prijsopgave verplicht aVineas CT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.Beperking aansprakelijkheid

aVineas CT is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het instituut. aVineas CT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.


Vertrouwelijkheid

Zonder schriftelijke toestemming van de cursusdeelnemer zelf zal het opleidingsinstituut geen informatie aan derden verstrekken over deelnemers aan de cursussen.


Klachtenregeling

aVineas CT hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen.

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent van een cursus, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden. Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij de voorzitter van klachtencommissie, dhr. J. van Iersel. Dit gebeurt per e-mail. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie de klacht behandelt. De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Zij zullen daarbij de docent van de betreffende cursus betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de uitspraak van de klachtencommissie. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de behandeling ervan worden gedurende de periode van een jaar bewaard. Klachtencommissie


Auteursrecht
Het auteursrecht op de door aVineas CT uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij aVineas CT, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aVineas CT zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.Opgemaakt te Vuren, d.d. 20 januari 2016