aVineas Coaching en training

Betalingsvoorwaarden

Het bedrag van de nota binnen 14 dagen over te maken op rekening NL29 TRIO 0198 4491 00 t.n.v. aVineas, Vuren onder vermelding van het notanummer. De inschrijving wordt definitief nadat u de betaling heeft voldaan, tot die tijd kunnen wij uw deelname aan de cursus niet garanderen.


Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, workshop of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens aVineas CT niet is nagekomen, is aVineas CT gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.


Betalings- en incassokosten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- 

Het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).