aVineas Coaching en training

REGLEMENT VAN BEROEP, BEZWAAR EN KLACHTENPROCEDURE

1. Algemeen

1.1

De klachtencommissie behandelt elk beroep, bezwaar of iedere klacht ingediend door de deelnemers aan de cursussen, workshops en opleidingen verzorgd door aVineas CT. Behalve die klachten die vallen onder het tuchtrecht van de beroepsvereniging van de betreffende docent. Als dat het geval is, dient de klacht bij deze vereniging te worden ingediend.

1.2

Alle ingediende klachten en afhandelingen zullen vertrouwelijk worden behandeld

1.3

De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend. Tegen een uitspraak van de klachtencommissie kan niet verder in beroep worden gegaan

1.4

Partijen zijn verplicht de consequenties van de uitspraak binnen 4 weken na de uitspraak gestalte te hebben gegeven, tenzij onderling anders overeen gekomen wordt.

 

2. Klachtencommissie samenstelling

2.1

De klachtencommissie van aVineas CT bestaat uit ten hoogste drie leden

De leden zijn dan wel deskundig op het gebied van inhoudelijke vakken gegeven in de workshops, cursussen en opleidingen (sociale domein), dan wel op het gebied van didactiek. Liefst beide.

2.2

Leden van de klachtencommissie kunnen niet tevens docent zijn binnen aVineas CT,

2.3

De leden nemen op verzoek van de eigenaren van aVineas CT op vrijwillige basis plaats in de klachtencommissie en zijn derhalve dus niet in (loon)dienst van aVineas CT.

2.4

De functies van voorzitter en secretaris van de klachtencommissie worden in onderling overleg verdeeld over de drie leden. Eens in het jaar rouleert de functie. Indien de klachtencommissie uit 1 lid bestaat, wordt voor de schriftelijke vastlegging van een gesprek een externe onafhankelijke notulist ingehuurd.

2.5

De zittingstermijn van alle leden van de klachtencommissie is niet aan een maximum verbonden.

 

3.

Beroepsschrift, bezwaarschrift, dan wel klacht indiening

3.1

Alle correspondentie betreffende een beroepszaak (etc.)dient te geschieden

bij aangetekend schrijven.

3.2

Elk beroepsschrift dient op straffe van onontvankelijkheid binnen de tijd van één maand na beëindiging van de betreffende uitspraak of beslissing, met redenen omkleed, aangevende de gronden waarop het berust, zoveel mogelijk gespecificeerd terzake van tijd, plaats, personen en gebeuren, getypt en

ondertekend, te worden gezonden aan de secretaris van de klachtencommissie.

3.3

De ontvangst van een beroepsschrift wordt door laatstbedoelde binnen 4 weken na ontvangst:

3.3.1

bevestigd aan de indiener;

3.3.2

meegedeeld aan de overige leden van de klachtencommissie en aan de eigenaren aVineas CT, alswel de betreffende betrokken docenten

3.4

besloten of het beroepsschrift al dan niet ontvankelijk verklaart.

Deze beslissing wordt binnen 6 weken na ontvangst van het beroepsschrift meegedeeld aan zowel de eigenaren aVineas CT als de indiener.

 

4.

Werkwijze klachtencommissie algemeen

4.1

De klachtencommissie en elk van zijn leden handelt en oordeelt onafhankelijk, op eigen gezag en grond van persoonlijke overtuiging, zonder last of ruggespraak, zoals recht schapen lieden schuldig zijn te doen.

4.2

De klachtencommissie vergadert zo dikwijls als nodig is.

4.3

Een beroepsschrift wordt behandeld door tenminste alle leden van de klachtencommissie.

4.4

Indien de voorzitter of de secretaris van de klachtencommissie verhinderd is deel te nemen aan het vooronderzoek en/of de zitting, kiezen de overige

leden een interimvoorzitter respectievelijk een interimsecretaris en dragen deze voor aan de eigenaren aVineas CT, of vragen eigenaren aVineas iemand voor te dragen

4.5

De klachtencommissie bepaalt met inachtneming van het in dit reglement bepaalde, zelf de wijze van behandeling van een beroepszaak.

Het is de klachtencommissie uitdrukkelijk toegestaan nieuwe feiten en omstandigheden in beschouwing te nemen, (nieuwe) getuigen en raadslieden te ondervragen of te raadplegen en nieuwe bevindingen op te nemen in zijn beraadslagingen en overwegingen.

4.6

Van elk vooronderzoek en elke zitting wordt een verslag gemaakt, dat aan alle betrokkenen wordt toegezonden.

De secretaris van de klachtencommissie houdt archief van alle werkzaamheden van de commissie.

4.7

De klachtencommissie besluit bij meerderheid van stemmen; bij staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Dit besluit is bindend, er is geen beroep mogelijk (zie paragraaf 1)

4.8

Het besluit wordt in 3-voud neergeschreven in een document en ter bevestiging door zowel de klager, de voorzitter van de klachtencommissie als wel de betrokken docent cq eigenaren aVineas CT ondertekend.

4.9

Het document met het besluit wordt voor de periode van 3 jaar bewaard in het archief van aVineas CT en daarna vernietigd.